Zarządzenie nr 62/2018 w sprawie głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego

ZARZĄDZENIE NR 62/2018

BURMISTRZA JANOWA LUBELSKIEGO

Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2018 ROKU

W SPRAWIE GŁOSOWANIA NA PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 6 Uchwały Nr XLIII/322/18 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Janowa Lubelskiego na temat budżetu Gminy Janów Lubelski na 2019 rok

zarządzam,  co następuje:

§ 1.

1. Głosowanie mieszkańców na projekty w ramach budżetu obywatelskiego  z listy opublikowanej na stronie internetowej, BIP-ie,  tablicy ogłoszeń trwa od  17 września  2018 do 1 października 2018 roku.
2. Na projekty z listy mogą głosować mieszkańcy miasta Janów Lubelski, którzy w dni głosowania mają ukończone  16 lat.
3. Wzór karty do głosowania stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
4. Głosowanie  trwa poprzez:

a) złożenie karty do głosowania do urny znajdującej się w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim,
b) przekazanie karty do głosowania pocztą na adres Urzędu Miejskiego, ul. Jana Zamoyskiego 59 23 -300 Janów Lubelski w kopercie z dopiskiem “Głosowanie – budżet obywatelski”  – pod warunkiem, że wpłynie ona do Urzędu w terminie – koperta bez otwierania jest wrzucana do urny.
c) głosowanie na karcie/formularzu elektronicznym do głosowania.

5. Każdy głosujący może oddać głos wyłącznie na jedno zadanie.
6. Suma uzyskanych punktów decyduje o kolejności zadań na liście do realizacji.
7. Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

§ 2.

1. W celu przeprowadzenia procesu głosowania powołuję Zespół  w składzie :

a) Katarzyna Wrotkowska– przewodniczący Zespołu
b) Robert Butryn – zastępca Przewodniczącej
c) Anna Ignaczyńska – członek Zespołu
d) Robert Michałek – członek Zespołu
e) Elżbieta Szostek – członek Zespołu

2. Do  zadań Zespołu będzie należeć w szczególności weryfikacja  Karty do głosowania pod kątem spełnienia wymogów formalnych.
3. Karty do głosowania wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.
1. W przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej kart do głosowania, wszystkie karty wypełnione przez tę osobę będą uznane za nieważne.
2. W przypadku wypełnienia kart do głosowania przez osoby nieuprawnione, wszystkie karty wypełnione przez te osoby będą uznane za nieważne.

§ 3.

1. Na podstawie wyników głosowania, tworzy się listę rekomendowanych projektów do realizacji.
2. Listę rekomendowanych projektów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, stronie BIP, tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  oraz w lokalnej prasie.
3. Projekty wybrane w drodze głosowania zostają zarekomendowane do wpisania do projektu budżetu Gminy Janów Lubelski na następny rok budżetowy.
4. Za realizację poszczególnych projektów odpowiada komórka organizacyjna Urzędu Miejskiego zgodnie z kompetencjami.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Janowa Lubelskiego
Krzysztof Kołtyś

Pliki do pobrania:

Dodaj komentarz

Skip to content