Formularze


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Art.6, ust 1, lit. a  Rozporządzenia RODO*)
Budżet Obywatelski Miasta Janowa Lubelskiego
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORAAdministratorem danych jest Burmistrz Janowa Lubelskiego
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORAZ Administratorem – Burmistrzem Janowa Lubelskiego można się skontaktować poprzez adres e. mail.: sekretariat@janowlubelski, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

ul. Zamoyskiego 59

23 – 300 Janów Lubelski

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCHAdministrator Burmistrz Janowa Lubelskiego wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez  e. mail.: iod@janowlubelski,  tel. 15 8724313,  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania   z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być  przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury naboru projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Janów Lubelski. Są nimi:

– dane osobowe osób zgłaszających projekt:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail;

– dane osobowe osób popierających zgłaszany projekt:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania

ODBIORCY DANYCH

 

Komisje weryfikujące wnioski.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJNie dotyczy
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 30 dni od dnia zakończenia procedury naboru lub 7 dni od dnia cofnięcia zgody.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCHPrzysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGOPrzysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCHPani / Pana dane do rejestru Budżet Obywatelski Miasta Janów Lubelski” wprowadzane są przez pracownika Referatu Promocji Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim, na podstawie składanych zgłoszeń.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCHWyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do uczestnictwa w naborze.
Skip to content